1. Właścicielem sklepu internetowego energy-bike.pl jest:EBikes Maciej Pepke,
  ul. Drzymały 13,
  64-200 Wolsztyn,
  NIP: 9231654522
 2. Firma wpisana jest do rejestru (Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej)
 3. Organem prowadzącym rejestr jest Minister Rozwoju
 4. Zamówienia można składać:
  • poprzez sklep internetowy, korzystając z gotowych rozwiązań przygotowanych przez Sprzedawcę,
  • e-mailem: kontakt@energy-bike.pl,
  • telefonicznie +48 663 795 341
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail oraz danych związanych z wysyłką (dokładny adres).
 3. Kupujący posiadający skrzynkę e-mail są informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 4. Czas realizacji zamówień to 10-15 dni roboczych, chyba, że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin
 5. ——————-.
 6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 9. W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 10. W przypadku gdy Kupujący jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę VAT, powinien o tym fakcie poinformować Sprzedającego z chwilą składania zamówienia.
 11. Należność za zamówiony towar Kupujący reguluje:
  • przelewem lub kartą kredytową – bezpośrednio na nasze konto w  płatności kartami i e-przelewami ,
  • gotówką przy osobistym odbiorze towaru z magazynu Sprzedawcy (Drzymały 13, 64-200 Wolsztyn)
  • koszty przesyłki wynosi 25 zł dla zakupu poniżej 2500 zł. Powyżej 2500 oferujemy darmową wysyłkę.
  • Jeśli jesteś zainteresowany wysyłką naszych produktów zagranicę – prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów wysyłki
  • W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailem lub telefonicznie: +48 663 795 341 w godzinach 9 – 17 od poniedziałku do soboty.

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Kupujący/Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania danych osobowych wyłącznie dla siebie. Jednocześnie nie będzie ich wykorzystywać w celach reklamowych i innych, które mogłyby naruszać prawa konsumenta.18. Cenny przedstawione w sklepie internetowym energy-bike.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Ceny jak i oferowane produkty mogą ulec zmianie.19. Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie są oryginalne, posiadają wymagane polskim prawem dopuszczenia lub atesty. Wszystkie ceny i promocje dotyczą wyłącznie sklepu internetowego energy-bike.pl. Uwaga: w sklepie pod adresem Drzymały 13, 64-200 Wolsztyn odbiór zamówienia wyłącznie po uzgodnieniu ze sprzedawcą. 

 • Produkty oferowane w sklepie internetowym energy-bike.pl posiadają Kartę Gwarancyjną importera/producenta.
 •  Gwarancje i reklamacje W przypadku reklamacji należy kontaktować się z serwisem importera/producenta, wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej. Wszystkie reklamacje i ewentualne naprawy wykonywane są w serwisie Energy Bike Drzymały 13, 64-200 Wolsztyn. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni o dnia otrzymania produktu. Strony mają prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w terminie 14 dni od daty zakupu.
 • Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość – umowę uważa się za niezawartą.
 • Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach Regulaminu przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.
 • Sprzedający zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w pkt 2 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego – co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 • W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy – Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu – informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu – nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy – nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru – Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.
 • Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na ryku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • Oświadczenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku braku możliwości złożenia pisemnej formy oświadczenia należy skontaktować się telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem.. Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają one śladów używania oraz posiadają fabryczne opakowanie. W przypadku zwrotów, koszty związane z dostarczeniem do siedziby Sprzedawcy pokrywa kupujący.
 • Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 • Jeżeli Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:
  1. za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;
  2. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres kontakt@energy-bike.pl.
  3. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.
  4. Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.
  5. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
  6. Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
  7. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
   1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
   2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez Energy-bike, Drzymały 13 , 64-200 Wolsztyn.

Cele przetwarzania danych:
Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy:
– wysłania zamówienia oraz
– pod warunkiem wyrażenia zgody przez klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez energy-bike.pl.
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Prawa dostępu do swoich danych:
Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
W tym celu na stronach energy-bike.pll w zakładce „Moje Konto” każdy klient, po dokonaniu rejestracji, może mieć wgląd do swoich danych oraz dokonać ich modyfikacji lub uaktualnienia.

Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.

2. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania ze sklepu internetowego energy-bike.pl jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, aby usunął jego konto.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). „